Gamla sortens registreringsskyltar
_________________________________________________________________

Innehåll:

Bilregisterutredning

Tidplan för övergång till nytt fordonsregister

Trafiksäkerhets-
verket

Kontrollmärke

Skyltarnas olika utformning efter 1973

Länsbokstavslista

Bildarkiv

Den här sidan handlar om gamla sortens registreringsskyltar samt det nya bilregistersystemet som infördes i början på 1970-talet. I samma veva införde man nya system för av- och påställning, inkassering av fordonsskatt och nya körkort m m.

Förr hade svenska fordon registreringsskyltar med en länsbokstav för det län där fordonet hörde hemma, med undantag av Stockholms stad som hade "A" och Stockholms län som hade "B". Detta pga att Stockholms stad inte ingick i Stockholms län förrän 1968 utan lydde under Överståthållarämbetet vilket var benämningen på den högsta civila förvaltningsmyndigheten för Stockholms stad under åren 1634-1967. Om ett län hade fler än 99999 inregistrerade fordon så utökades länsbokstaven med ett "A" och i nästa omgång ett "B".

Sverige började 1905 att länsvis registrera fordonen. Länsstyrelsen i varje län upprättade register över fordonen i länet och bilregistreringsnumren inleddes med en länsbokstav. Dessa bilregister har i stor utsträckning bevarats och kan ge svar på många frågor om ett fordon som syns på ett fotografi om registreringsnumret är synligt.

Numret 1 i varje län var reserverat för landshövdingens fordon, med undantag för Stockholms stad där A1 var kungens fordon (även med något annat undantag, tex "F1" som registrerades på en privatbil innan någon tänkte på landshövdingens). Systemet byggde på att varje län höll ett register över samtliga fordon i länet - systemet hade införts 1906.

Låga nummer (upp till 9999) var från början reserverade för tunga fordon - detta luckrades upp de sista åren - detta troligen pga att det tog slut på låga nummer. Släpvagnar hade då som nu ett eget reg.nummer men skylten satt fram på släpet - bak på släpet satt dragbilens reg.nummer! Detta måste ha inneburit att det var ett fasligt skyltbytande på släpet om olika dragbilar användes men det var ju trots allt bara att gå in på närmaste bensinstation och köpa sig en skylt och valfria bokstäver och siffror. Detta system på släp fanns troligen kvar ända tills omläggningen.


Bilregisterutredning

Den 10 april 1964 begärde chefen för kommunikationsdepartementet en bilregisterutredning. Den 10 februari 1967 beslutades det att statskontoret - i samråd med utredningen - skulle ansvara för arbetet med systemutvecklingen. I slutet av 1969 överlämnade statskontoret uppdraget med systemutformningen till Statskonsult AB. Uppdraget omfattade också vidareutveckling av systemet till program och rutiner för den datamaskinella bearbetningen.

1970 började programmeringsarbetet med det nya bilregistersystemet. Syftet var att sammanfoga de länsvisa registren, som fanns hos de 24 länsstyrelserna, till ett centralt datoriserat bilregister. 1972 började omläggningen och fordonsuppgifter samlades in från länsstyrelsernas registerkort i hela landet för att matas in det nya, centrala bilregistret.

Övergången skedde sedan under en relativ lång period, med start i Uppsala län 1972. I en rad kungörelse under 1972 och 1973 om ändring i kungörelsen SFS 1971:819 kan man följa när den nya bilregistreringen skulle börja gälla för de olika länen och hur länge man fick använda den gamla registreringsskylten (SFS 1972:449, 472, 503, 556, 1973:3, 104). De sista länen var E, F, G och H län, där den nya kungörelsen trädde i kraft 1 januari 1974.

Nya fordon som registerföres första gången efter utgången av april månad 1972 tilldelades nytt registreringsnummer oavsett vart i landet fordonet hörde hemma.

Den tillfälliga myndigheten Bilregisternämden som skulle ombesörja övergången och som verkade 1971-1975 var till en början ett okänt begrepp för allmänheten. Den riksomfattande registeromläggningen 1972-73 bröt anonymiteten drastiskt. En enkät om bil- respektive körkortsinnehav kom att knyta kontakt med hundratusentals invånare i länen då alla över 16 år fick ett svarskort där ev. fordonsinnehav där bil- och körkortsinnehav skulle redovisas. Det nya registreringsbeviset samt de nya skyltarna kom därefter på posten.


Tidplan för övergång till nytt fordonsregister

Uppsala län C Kvartal 3, 1972
Gävleborgs län X, XA Kvartal 4, 1972
Västernorrlands län Y Kvartal 4, 1972
Norrbottens län BD Kvartal 1, 1973
Kopparbergs län W, WA Kvartal 1, 1973
Västmanlands län U Kvartal 1, 1973
Örebro län T, TA Kvartal 1, 1973
Värmlands län S, SA Kvartal 1, 1973
Gotlands län I Kvartal 1, 1973
Stockholms län A, AA, AB, B, BA, BB Kvartal 2, 1973
Skaraborgs län R Kvartal 2, 1973
Älvsborgs län P, PA Kvartal 2, 1973
Göteborgs och Bohus län O, OA, OB Kvartal 3, 1973
Hallands län N Kvartal 3, 1973
Blekinge län K Kvartal 3, 1973
Kristianstads län L, LA Kvartal 3, 1973
Malmöhus län M, MA, MB Kvartal 4, 1973
Södermanlands län D Kvartal 4, 1973
Östergötlands län E, EA Kvartal 4, 1973
Jönköpings län F, FA Kvartal 4, 1973
Kronobergs län G Kvartal 4, 1973
Kalmar län H Kvartal 4, 1973


Trafiksäkerhetsverket

Efter 1975 tog Trafiksäkerhetsverket över handläggningen av bilregistret.

I och med införandet av ett centralt bilregister avskaffades systemet med länsvisa registreringsskyltar. Då började man använda tre bokstäver och tre siffror, det system som används än idag. From 1 januari 1974 (i Värmlands län 1 maj 1973) förbjöds de gamla skyltarna och således var det nya systemet helt infört.

Nu var det slut på möjligheten att gå in på bensinstationen och köpa sig nya bokstäver och siffror, eller varför inte ett helt nytt registreringsnummer? Falskskyltningen var onekligen ett problem.

Nytt jämfört med tidigare var att registreringsnumret nu skulle komma att följa bilen under hela dess livstid. Tidigare erhöll fordonet ett nytt registreringsnummer om det fick en hemvist i ett annat län. Det fungerade skapligt så länge det handlade om ägarbyten men om ägarna själva flyttade var det upp till dessa att till Länsstyrelsen anmäla detta och därigenom begära ett nytt registreringsnummer.

Från början var skyltarna i aluminium. Den 1 januari 1984 övergick man till plast. Bokstävernas typografi ändrades också något. Från den 1 januari 1995 fanns möjlighet att använda en något mindre storlek, 30x12 cm, vilket är exakt samma bredd som den amerikanska skylten, vilket underlättade skyltningen på amerikanska bilmodeller. Från den 1 januari 2002 åter aluminium, då plasten visade sig vara mindre miljövänlig. Från 1 april 2003 ny skylt parallell med den gamla med plats för EU-symbolen. Efter den 1 januari 2014 finns inte skyltar att beställa utan EU-symbol.

16 februari 2017 tog regeringen beslut om att Transportstyrelsen ska få tilldela registreringsnummer där det sista tecknet blir alfanumeriskt (siffra eller bokstav). I och med detta beslut, utökades antalet kombinationer från 12,1 miljoner till 38,9 miljoner.

Många av oss tycker att införandet av det så kallade ABC-numret är bland det tristaste som drabbat svensk trafikmiljö.


Kontrollmärke

Fram till 1974 användes två olika kontrollmärken. Det ena var ett runt märke som visade att fordonsskatten var betald och som satt i kupén. Det andra märket visade att fordonet godkänts vid besiktning och sattes på en av sidorutorna av besiktningstjänstemannen, förutsatt att skattemärket var giltigt. Det nya märket skulle visa att man både betalat fordonsskatt och besiktat sitt fordon och att fordonet dessutom var trafikförsäkrat.

En av knäckfrågorna när man skulle gå över från två märken till ett var att tidpunkten för skattebetalningen och besiktning borde vara densamma. Annars skulle inte kontrollmärket få den betydelse som det var tänkt. Eftersom det inte det inte är praktiskt genomförbart att besiktiga alla fordon samtidigt ändrade man systemet för skatteinbetalning, en sak som krävde förändring i flera regelverk. Den 1 januari 1974 infördes systemet med rullande skatteuppbörd tillsammans med det nya kontrollmärket.

För att det lätt skulle gå att läsa av kontrollmärkets giltighetstid skulle den tydligt signaleras på märket. Det löste man i två steg; en siffra som angav till vilken månad märket gällde och en färg som angav för vilket år det var utfärdat. Giltighetsmånaden bestämdes av ett schema som utgick från den sista siffran i registreringsnumret. Färgen skulle vara olika för olika kalenderår.

Märket skulle tillverkas av plast enligt någon metod som gjorde att det syntes bra i mörker. Det skulle också konstrueras så att det inte gick att ta bort utan att det förstördes.

Från början hade hela kontrollmärket samma bakgrundsfärg, med undantag för det vita fältet med registreringsnumret. Men sedan 1997 har fältet med månadssiffran varit grått. I det fältet har man kunnat skrapa fram en siffra som använts vid avställning av fordon.

Från och med 1 januari 2010 togs systemet med kontrollmärke bort och man måste nu själv hålla reda på om man har en giltig trafikförsäkring, har betalat fordonsskatt samt att fordonet har en godkänd besiktning. Denna förändring måste ur polisiär synpunkt vara det sämsta som skett på länge?


Skyltarnas olika utformning efter 1973

Skyltarnas utformning har förändrats genom åren, men samtliga har haft reflekterande botten och bokstäver, siffror och kant i svart. Den enradiga skylten har haft en längd av 480 mm, ända fram till dess att den så kallade EU-skylten gjorde entré i Sverige den 1 april 2003.

19731983: Aluminiumskylt med såväl registreringsnummer, chassinummer och kant i relief.
19841993: Skylt i plast med registreringsnummer och kant i relief. Tillverkare: SMC.
19942001: Ny plastmodell. Helt plan, med fetare bokstäver. Printades elektroniskt istället för att stansas mekaniskt. Tillverkare: Strålfors.
20022013: Aluminiumskylt med registreringsnummer och kant i relief och stansat chassinummer. Från april 2003 kunde denna skylt erhållas som EU-skylt, vilket idag är standard på nyregistrerade fordon. Tillverkare: SMC.
2014 Från och med 1 januari 2014 kom en ny skyltmodell, där huvudskillnaden är att mellanrummet mellan bokstäver och siffror gjorts mycket mindre, i och med att kontrollmärke inte längre används. Dessa finns enbart som EU-skyltar.

Det finns möjlighet att få en mindre skylt som är 300 mm bred om bilen inte har plats för en normal skylt, till exempel en amerikansk bil. EU-skylten är 520 mm lång och längst till vänster har den ett blått område med EU-symbol och nationalitetsbokstaven S. Märkets utformning finns i rådets förordning (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998, som utfärdades efter att vissa medlemsländer på eget initiativ hade infört sådana skyltar. Förordningen föreskriver att skylten gäller som nationalitetsmärke i hela unionen, och fordon med skylten behöver inget särskilt nationalitetsmärke som föreskrivs i Wienkonventionen. Alla nyregistrerade fordon i Sverige förses numera med skyltar med EU-märke.

16 februari 2017 tog regeringen beslut om att Transportstyrelsen ska få tilldela registreringsnummer där det sista tecknet blir alfanumeriskt (siffra eller bokstav). Det innebär i praktiken att ett nytt registreringsnummer nu kan se ut så här: MLB 84A. I och med detta beslut, utökades antalet kombinationer från 12,1 miljoner till 38,9 miljoner.


Länsbokstavslista

A, AA, AB - Stockholms stad
AC - Västerbottens län
B, BA, BB - Stockholm län
BD - Norrbottens län
C - Uppsala län
D - Södermanslands län
E, EA - Östergötlands län
F, FA - Jönköpings län
G - Kronobergs län
H - Kalmar län
I - Gotlands län
K - Blekinge län
L, LA - Kristianstads län
M, MA, MB - Malmöhus län
N - Hallands län
O, OA, OB - Göteb. o Bohus län
P, PA - Älvsborgs län
R - Skaraborgs län
S, SA - Värmlands län
T, TA - Örebro län
U, UA - Västmanlands län
W, WA - Kopparbergs län
X, XA - Gävleborgs län
Y - Västernorrlands län
ZA - Jämtlands län
____________________________________________________

Källor:
Eget arkivmaterial.
Högman, Hans.
Svenska Volvo 140-klubben.
Transportstyrelsen
www.mymoney.se
www.susning.nu.
wikipedia.
www.vv.se
Vägverkets broschyr - Från "strålande" körkort till pratande dator. Trafikregistret 1970-1999.

Intervjuer med och upplysningar av;
Gistedt, Lennart.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2007.