Så här gör Ni vid viltolycka
_________________________________________________________________

Innehåll:

På denna sida får Ni tips om hur Ni skall bete Er vid viltolycka.

Varna övrig trafik!

Markera ut viltolycksplatsen!

Anmälningsplikt

Jaktförordningen

Övriga viltslag

Om bilen är skadad
Höger: Den speciella markeringsremsan, framtagen av Älgskadefonds- föreningen, delas bla ut på landets alla bilprovningsstationer.

Foto: Roger Larsson
Det första Ni gör efter en kollision med tex en älg är att kontrollera om Ni själva, passagerare eller föraren och passagerare i ev fler inblandade fordon har fått några skador.

Läs mer om vad man kan göra vid personskada på vår sida: "Så här gör Ni när Ni kommer fram till en olycksplats".


Varna övrig trafik!

Varna övrig trafik - sätt på bilen varningsblinkers, sätt ut en varningstriangel om sikten är dålig. Tänk på att sätta ut varningstriangeln med den reflekterande sidan mot trafiken!

Det djur som Ni kolliderat med kan antingen ligga dött på platsen, eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat djur skall omhändertas.


Markera ut viltolycksplatsen!

Markera alltid ut olycksplatsen - använd en plastkasse eller dyligt så att eftersökshund och förare kan hitta platsen. Från och med 1 september 1998 är man skyldig att markera kollisionsplatsen! (Även om viltet ligger dött på platsen ger det information till andra bilister att olyckan är anmäld till polisen). En speciell markeringsremsa, framtagen av Älgskadefondsföreningen, delas bla ut på landets alla bilprovningsstationer och i de flesta nybilar. Den skall förvaras i bilen och användas vid viltolycka för att markera olycksplatsen.

Häng upp markeringsremsan på den sidan av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan.

Om Ni har kolliderat med vildsvin, björn, varg eller lo - gå om möjligt INTE ut ur bilen. Kör om möjligt fram 100 meter och sätt upp markeringen.

Fastställ vart Ni är: län, vägnummer, eventuella skyltat, vattendrag m m. Är Ni osäker på var Ni är - nollställ bilens trippmätare, och kör till en plats där Ni känner igen Er - läs av bilens trippmätare.

Förfölj eller spåra inte skadat djur själv.

Ni får inte ta med Er döda eller skadade djur!


Anmälningsplikt

Anmäl viltolyckan omgående till polisen på telefon 112. Det är en skyldighet att märka ut och anmäla klövviltsolyckor till polisen enligt Jaktförordningen §40.

Vid anmälan till polisen skall Ni förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om.

1.Olycksplatsen, vägnummer, ort, kännemärken.
2.Hur platsen är utmärkt (markeringsremsa, plastkasse etc).
3.Viltslag (rådjur, älg, hjort etc).
4.Om möjligt viltets flyktväg.

När man anmäler olyckan till polisen är det viktigt att lämna en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt. Var uppmärksam på skyltar, och hur omgivningen ser ut med speciella kännetecken etc. Det händer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är fel, vilket då kan leda till att ett skadat djur ligger och plågas

För dom som arbetar med eftersök är Era uppgifter som trafikant mycket viktiga.


Jaktförordningen

Jaktförordningen lyder i sin helhet f.o.m den 1 september 1998: "Har björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, eller örn skadats eller dödats vid sammanstötning med ett motordrivet fordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet".

Olyckan i sig är inget lagbrott men det är däremot brottsligt att inte anmäla till polisen. Det räcker således inte med att meddela markägaren eller jakträttshavaren. Att underlåta att anmäla en viltolycka enl. jaktförordningen ovan, ser lagen allvarligt på.


Övriga viltslag

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda gäller inte någon formell rapporteringsskyldighet till polismyndigheten. Har man kört på ett mindre djur, skall man först och främst se till att djuret blir avlivat. Avlägsna det döda djuret från vägbanan.

Om Ni har kört på en hund, försök aldrig avliva den - låt veterinär avgöra. Försök att spåra hundens ägare genom att tex knacka på i närmaste hus.

Har Ni kört på en katt - titta om det finns en namnlapp fastsatt i halsbandet med ägarens namn och telefonnummer. Försök att spåra kattens ägare genom att tex knacka på i närmaste hus.


Om bilen är skadad

Läs mer på vår sida: "Så här gör Ni vid kollision eller annat missöde med bilen".
____________________________________________________

Källor:
Hemsidan; Älgskadefonden

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2002.