Gamla sortens registreringsskyltar
_________________________________________________________________

Innehåll:

Bilregisterutredning

Trafiksäkerhets-
verket

Kontrollmärke

Länsbokstavslista

Förr hade svenska fordon registreringsskyltar med en länsbokstav för det län där fordonet hörde hemma, med undantag av Stockholms stad som hade "A" och Stockholms län som hade "B". Detta pga att Stockholms stad inte ingick i Stockholms län förrän 1968 utan lydde under Överståthållarämbetet vilket var benämningen på den högsta civila förvaltningsmyndigheten för Stockholms stad under åren 1634-1967. Om ett län hade fler än 99999 inregistrerade fordon så utökades länsbokstaven med ett "A" och i nästa omgång ett "B".

Numret 1 i varje län var reserverat för landshövdingens fordon, med undantag för Stockholms stad där A1 var kungens fordon (även med något annat undantag, tex "F1" som registrerades på en privatbil innan någon tänkte på landshövdingens). Systemet byggde på att varje län höll ett register över samtliga fordon i länet - systemet hade införts 1916.

Låga nummer (upp till 9999) var från början reserverade för tunga fordon - detta luckrades upp de sista åren - detta troligen pga att det tog slut på låga nummer. Släpvagnar hade då som nu ett eget reg.nummer men skylten satt fram på släpet - bak på släpet satt dragbilens reg.nummer! Detta måste ha inneburit att det var ett fasligt skyltbytande på släpet om olika dragbilar användes men det var ju trots allt bara att gå in på närmaste bensinstation och köpa sig en skylt och valfria bokstäver och siffror. Detta system på släp fanns troligen kvar ända tills omläggningen.


Bilregisterutredning

Den 10 april 1964 begärde chefen för kommunikationsdepartementet en bilregisterutredning. Den 10 februari 1967 beslutades det att statskontoret - i samråd med utredningen - skulle ansvara för arbetet med systemutvecklingen. I slutet av 1969 överlämnade statskontoret uppdraget med systemutformningen till Statskonsult AB. Uppdraget omfattade också vidareutveckling av systemet till program och rutiner för den datamaskinella bearbetningen.

1970 började programmeringsarbetet med det nya bilregistersystemet. Syftet var att sammanfoga de länsvisa registren, som fanns hos de 24 länsstyrelserna, till ett centralt datoriserat bilregister. 1972 började omläggningen och fordonsuppgifter samlades in från länsstyrelsernas registerkort i hela landet för att matas in det nya, centrala bilregistret.

Övergången skedde sedan under en relativ lång period, med start i Uppsala län 1972. I en rad kungörelse under 1972 och 1973 om ändring i kungörelsen SFS 1971:819 kan man följa när den nya bilregistreringen skulle börja gälla för de olika länen och hur länge man fick använda den gamla registreringsskylten (SFS 1972:449, 472, 503, 556, 1973:3, 104). De sista länen var E, F, G och H län, där den nya kungörelsen trädde i kraft 1.1 1974.

Nya fordon som registerföres första gången efter utgången av april månad 1972 tilldelades nytt registreringsnummer oavsett vart i landet fordonet hörde hemma.

Den tillfälliga myndigheten Bilregisternämden som skulle ombesörja övergången och som verkade 1971-1975 var till en början ett okänt begrepp för allmänheten. Den riksomfattande registeromläggningen 1972-73 bröt anonymiteten drastiskt. En enkät om bil- respektive körkortsinnehav kom att knyta kontakt med hundratusentals invånare i länen då alla över 16 år fick ett svarskort där ev. fordonsinnehav där bil- och körkortsinnehav skulle redovisas. Det nya registreringsbeviset samt de nya skyltarna kom därefter på posten (se även bild nedan).


Trafiksäkerhetsverket

Efter 1975 tog Trafiksäkerhetsverket över handläggningen av bilregistret.

I och med införandet av ett centralt bilregister avskaffades systemet med länsvisa registreringsskyltar. Då började man använda tre bokstäver-tre siffror, det system som används än idag. From 1 januari 1974 (i Värmlands län 1 maj 1973) förbjöds de gamla skyltarna och således var det nya systemet helt infört.

Nu var det slut på möjligheten att gå in på bensinstationen och köpa sig nya bokstäver och siffror, eller varför inte ett helt nytt registreringsnummer? Falskskyltningen var onekligen ett problem.

Nytt jämfört med tidigare var att registreringsnumret nu skulle komma att följa bilen under hela dess livstid. Tidigare erhöll fordonet ett nytt registreringsnummer om det fick en hemvist i ett annat län. Det fungerade skapligt så länge det handlade om ägarbyten men om ägarna själva flyttade var det upp till dem att till Länsstyrelsen anmäla detta och därigenom begära ett nytt registreringsnummer.

Från början var skyltarna i aluminium. 1984-01-01 övergick man till plast. Bokstävernas typografi ändrades också något. 1995-03-01 möjlighet att använda en något mindre storlek, 30x12 cm, vilket är exakt samma bredd som den amerikanska skylten, vilket underlättade skyltningen på amerikanska bilmodeller. 2002-01-01 åter aluminium, då plasten visade sig vara mindre miljövänlig. 2003-04-01 ny skylt parallell med den gamla med plats för EU-symbolen.

Många av oss tycker att införandet av det så kallade ABC-numret är bland det tristaste som drabbat svensk trafikmiljö.


Kontrollmärke

1974 infördes systemet med kontrollmärke där det visades att skatt och försäkring samt att fordonet godkänts vid SBP.

Från och med 1 januari 2010 togs systemet med kontrollmärke bort och man måste nu själv hålla reda på om man har en giltig trafikförsäkring, har betalat fordonsskatt samt att fordonet har en godkänd besiktning. Denna förändring måste ur polisiär synpunkt vara det sämsta som skett på länge?Länsbokstavslista

A, AA,AB - Stockholms stad
B, BA, BB - Stockholm län
C - Uppsala län
D - Södermanslands län
E, EA - Östergötlands län
F, FA - Jönköpings län
G - Kronobergs län
H - Kalmar län
I - Gotlands län
K - Blekinge län
L, LA - Kristianstads län
M, MA, MB - Malmöhus län
N - Hallands län
O, OA, OB - Göteb. o Bohus län
P, PA - Älvsborgs län
R - Skaraborgs län
S, SA - Värmlands län
T, TA - Örebro län
U, UA - Västmanlands län
W, WA - Kopparbergs län
X, XA - Gävleborgs län
Y - Västernorrlands län
Z - Jämtlands län
AC - Västerbottens län
BD - Norrbottens län
____________________________________________________

Källor:
Eget arkivmaterial.
Svenska Volvo 140-klubben
wikipedia
www.susning.nu
www.vv.se
Vägverkets broschyr - Från "strålande" körkort till pratande dator. Trafikregistret 1970-1999.

Intervjuer med och upplysningar av;
Gistedt, Lennart.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2007.