Motorbranschens Riksförbund
_________________________________________________________________

Innehåll:

Ring Taxi!

Flera utredning ang bilbärgningsbranschen

Omorganisation


När försäkringsbolagen införde räddningsförsäkring den 1 juni 1961 som ett motdrag gentemot Thules köp av Svensk Räddningstjänst, Falcks Räddningskår och Räddningskåren, aktualiserades krav från försäkringsbolagens sida om en riksomfattande larm- och bilräddningstjänst.

Som en följd härav träffades avtal mellan försäkringsbolagen via dåvarande Larmcentralen (1964 ändrades namnet till Larmtjänst AB), dåvarande Droskbilägarförbundet och Motorbranschens Riksförbund (MRF) om larm- och bilräddningstjänster. MRF organiserade 1961 bilbärgningsjour på ca 200 orter med totalt ca 320 bärgningsbilar. Avtalet med försäkringsbolagen baserades på förutsättningen att MRF-företagen skulle få förtursrätt till bilbärgningsuppdrag under de kommande fem åren.

Verksamheten beskrivs så här enligt en annons i tidningen Motorbranschen 1961:

- "Ni kan när som helst på dygnet mycket lätt få kontakt med försäkringsbolagens räddningstjänst. Det är bara att ringa närmaste TAXI, där man ordnar sjuktransport med ambulans eller taxibil. TAXI har också uppgift om vilka bärgnings- och servicebilar som har jourtjänst. Under arbetstid kan Ni ringa till närmaste verkstad för Ert bilmärke.

Till förfogande för räddningstjänsten står över 450 bärgningsvagnar och mer än 1000 servicebilar landet runt. För persontransporterna disponeras - förutom befintlig ambulansorganisation - ca 8500 taxi, därav 1700 med sjukbår."

Ovan: Den av ålder lätt patinerade skylt satt monterad på dörren till Arvika Taxis lokaler under åren ca 1962 till mitten på 1970- talet.


Ring Taxi!

Förmedlingen av larm ombesörjdes av Taxi´s telefonväxlar undantaget Stockholm där inte Stockholm Taxi kunde ta hand om det stora antal larm som det gällde. "Ring Taxi för sjuktransport eller bärgning" infördes som slogan.

Höger: Reklambild ur tidningen Motorbranschen.


De sista avtalen med Taxi avvecklades troligtvis först 1982 då SOS Alarmering övertog all larmförmedlingen.


Flera utredning ang bilbärgningsbranschen

Under åren 1963-1967 gjorde MRF flera utredningar av bilbärgningsbranschen varvid man kunde konstatera en sjunkande lönsamhet för branschen, främst beroende på minskat antal bärgningsuppdrag. MRF förklarade detta med att den totala skadefrekvensen sjönk bla beroende på att självrisk infördes 1966, samtidigt som antalet bärgningsbilar ökade och att bärgningsuppdragen inte alltid i första hand förmedlades till MRF-organisationens entreprenörer. Vidare konstaterades en - i förhållande till behoven - ojämn fördelning av bärgningsbilar över landet.


Omorganisation

1968 träffades ett avtal mellan Larmtjänst, som företrädde försäkringsbolagen och MRF om en gemensam organisation för bilbärgningsverksamhet inom ramen för Bärgningskåren. Avtalet innebar också att Larmtjänst erhöll delägarskap i Bärgningskåren till 2/3. I och med denna omorganisation var det slut på MRF´s direkta engagemang i bilbärgningsbranschen då detta sålunda övertogs av Bärgningskåren.

Målsättningen för omorganisationen var att begränsa antalet bärgningsbilar och få en jämnare fördelning av bärgningsbilar över landet för att därigenom åstadkomma ett högre kapacitetsutnyttjande. Vidare avsågs att öka försäkringsbolagens ansvar för bilräddning.
____________________________________________________

Källor:
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.
Bärgningskåren AB.
Statens pris- och kartellnämnd. (1981) Konkurrensbegränsningar inom bilbärgningsbranschen.

Tidningen:
Motorbranschen.
Tidningen: Motor.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Tack till Gert Ekström, Gunder Larsson och Mattias Larsson för lån av material.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.