MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst
_________________________________________________________________

Innehåll:

Försökte köpa Falcks och SR

Gröna Kors-tjänsten

Den första räddnings- försäkringen

Samma upplägg som RKN

Inga egna fordon

Larm via taxi

I slutet av mars 1960 startade MHF och Ansvar en egen räddningsorganisation - "MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst" eller som det ofta lite enklare kallades - "Gröna Korstjänsten". En överenskommelse gjordes att den nya organisationen skulle få använda det Gröna Korset som symbol.

En av MHF´s uppgifter var att ge sina medlemmar så fördelaktiga förmåner som möjligt. En av dessa förmåner var ett rabatterat pris på abonnemangskostnaden hos Räddningskåren, Svensk Räddningstjänst och troligen även hos Falcks Räddningskår. Trots dessa rabatter ansågs det av MHF att premien fortfarande för hög då helnyktra bilägare pga sin låga skadefrekvens och därmed mindre utnyttjande av räddningsverksamhetens tjänster ansågs vara berättigade till en ännu lägre premie än vad dom etablerade räddningsföretagen erbjöd.


Försökte köpa Falcks Räddningskår och Sv. Räddningstjänst

Pga att MHF ansåg premien på abonnemangskostnaden för hög försökte MHF 1956 - troligen i nära samarbete med Ansvar - att köpa den svenska delen av Falcks Räddningskår och i slutet på 1950- talet gjordes försök att köpa Svensk Räddningstjänst. Ingen av dessa försök lyckades av okänd anledning utan det blev senare Thule som i november 1960 "tog hem" den affären (Svensk Räddningstjänst köpte därefter i april 1961 Falcks Räddningskår). Räddningskåren var vid denna tidpunkt inte till salu.


Gröna Korstjänsten

När försöken att ta över en "färdig" räddningsorganisation misslyckades beslöts då att starta en egen räddningsorganisation vilken skulle serva MHF´s medlemmar - och i praktiken även Ansvars kunder - med billig ambulans- och bärgningsservice. MHF och Ansvar hade av naturliga skäl ett nära samarbete ( MHF bildade 1932 försäkringsbolaget Motorförarna som 1954 bytte namn till Ansvar). En överenskommelse gjordes att även den nya organisationen skulle få använda det Gröna Korset som symbol. Den nya räddningsorganisation; "MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst" eller som det ofta lite enklare kallades; Gröna Korstjänsten. Gröna Korstjänsten startade i slutet av mars 1960.

Denna
Gröna Korstjänst kallades av Ansvar mer formellt för "Färdskyddsförsäkring" och var en föregångare till dagens räddningsförsäkring som i stort sett alla dagens försäkringsbolag erbjuder sina kunder. I dag tyvärr med höga premier och skyhöga självrisker på tex bärgning.

Färdskyddsförsäkringen ingick i Ansvars vagnskadeförsäkring utan extra kostnad och utan självrisk. Denna nya Gröna Korstjänst kunde även - mot särskild premie på 13:- - tecknas av andra försäkringsbolags kunder. Ett krav var dock att bilägaren var ansluten till MHF - ett erbjudande som inte bör ha varit allt för provocerande för andra försäkringsbolag då dom flesta MHF-medlemmar också hade sina fordon försäkrade i Ansvar.


Den första räddningsförsäkringen

Ansvar var en föregångare, Gröna Korstjänsten med sin färdskyddsförsäkring startade som tidigare nämnts i slutet av mars 1960. På våren 1961 bildade dom övriga försäkringsbolagen Larmcentralen AB (Larmcentralen AB bytte 1964 namn till Larmtjänst AB) och en räddningsförsäkring för fordon utan självrisk infördes from 1 juni 1961 - detta då som ett motdrag till Thules köp av RKN.

From början av 1962 förbättrades vilkoren - förutom bärgning och sjuktransport - till att även omfatta tex låsöppning av fordon samt hemtransport av förare och passagerare vid tidsödande reparation av fordonet. Försäkringen omfattade nu även hemtransport av fordon och detta troligen för att anpassa sig till de övriga bolagens villkor i deras nystiftade räddningsförsäkring. Fortfarande var all hjälp via Gröna Korstjänsten utan självrisk.


Samma upplägg som RKN

Upplägget för MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst var ungefär detsamma som Räddningskårens mfl abonnemang för fordon - man betalade en premie och fick därigenom tillgång till ett checkhäfte vilket skulle användas som betalningsmedel till ambulans- och bärgningsföretag m m då hjälp behövdes. I färdskyddsförsäkringen ingick en förbandslåda med fri komplettering samt en stationsförteckning över hjälpstationer. Checkarna kunde även användas som betalningsmedel vid glasruteskada på bilen.

Ovan: Häfte med checkar som användes som betalningsmedel vid anlitande av bärgare eller ambulans m m.


Inga egna fordon

"MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst" hade inga egna fordon. Dock fanns det åtminstone under sommaren 1962 på de större vägarna och i samband med nykterhets- och av frikyrkoorganisationer anordnade större arrangemang olika fordon - med Gröna Kors-emblem - som patrullerade vägarna. Förarna skulle lämna väghjälp och turistservice som tex att ge tips om färdväg, parkering- och campingplatser, hotell m m. Förutom detta skulle förarna även hjälpa till med däckbyte och enklare reparationer samt att tillkalla tex bärgare eller ambulans. Dessa vägpatruller får dock inte sammanblandas med dom tidigare nämnda trafiksamariterna som drevs i MHF´s regi.

Ovan: Mc-patrull från Gröna Korstjänsten. Foto från SaluAnsvar AB.


Larm via taxi

Försäkringstagarna anslutna till Gröna Korset uppmanades att vid larm ringa närmaste taxi - eller senare i Stockholm - den nya organisationen Lamtjänst´s nya larmcentral.

Genom den egna organisationen Larmtjänst utnyttjade i första hand Gröna Korstjänsten bärgningsbilar knutna till Motorbranschens Riksförbund (MRF) och ambulanser från "närmast lämpliga" organisation.

Det fanns sammanfattningsvis under 1960- talets första hälft alltså två Gröna Kors-organisationer med helt skilda och olika verksamheter men under samma "huvudmannaskap". Dels MHF´s samarittjänst som fick namnet Gröna Korset och dels räddningsorganisation "MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst" som oftast kallades Gröna Korstjänsten.

Ovan: Gröna Korsets förbandslåda med innehåll.


Gröna Korstjänstens verksamhet avslutades troligen i slutet av 1960- talet och i dag är det Gröna Korset en symbol för en internationell miljöorganisation. Det är inte känt idag när MHF gav upp - och varför? - rättigheterna till det Gröna Korset.
____________________________________________________

Källor:
Andréasson, R. Gawell, J. Gerentz, S. (1997) Bilismens genombrott i Sverige. Förlag: Uppsala Puplishing House AB.
Andréasson, R. (1994) Människan och trafiken - Ett bidrag till trafikmedicinens historia. Förlag: T. Fischer & Co.
Arkivmaterial från Ansvar.
Eget arkiv.

Tidningen: Parollen nr. 1. 1961
Tidningen: Parollen nr. 2. 1962

Intervjuer med och upplysningar av;
Andréasson, Rune. Fd vd MHF.
Geuken, Rose-Marie. SalusAnsvar AB.
Lundkvist, Sune. MHF
Nerman, Anders. Fd chefsjurist Ansvar.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Gröna Korset

Sidan skapad i Juli 2003.