Räddningskårens abonnemang
_________________________________________________________________

Innehåll:

Maj månad 1951

Fordonsabonnem.

Familjeabonnemang

Nya och fler förmåner 1960

Nytt! Prissänkning

Båt- och lantbruksabonnemang

Specialabonnemang

Betalningskuponger

AbonnemangskostnadHöger:

Foto: Fråssons samlingar/tow.se.

Centralgaraget hade redan under en period på 1920- talet erbjudit abonnemang på bilbärgning och 1951 återupptogs abonnemangsidén av Räddningskåren.

Genom att betala en relativt låg årlig avgift erbjöds abonnenterna hjälp med bilbärgning, ambulans- och sjuktransporter till sjukhus m m samt en förbandslåda med obegränsad fri komplettering. Undan för undan erbjöds allt mer heltäckande abonnemang och specialabonnemang för tex anställda på företag m m.


Maj månad 1951

Förberedelserna för att sälja abonnemang gjordes i alla former med bla sökning av tillstånd för rörelsen. Bilbeståndet - vilket hela verksamheten vilad på - var efter kriget dåligt och det dröjde fram till maj månad 1951 innan ledningen beslutade att börja sälja abonnemang. Ett familjeabonnemang kostade 19 kr per år i ett bundet 5-årsavtal, med ett tillägg på 15 kr om bilen skulle inkluderas. Ett mindre antal försäljare anställdes på Stockholmskontorets område - nyteckningen blev ca 13 000 abonnemang det första året.

Ovan: En ny abonnent eller bara visning?Orderblocket ligger strategiskt till i fall kunden "slår till". Bild från RKN´s interna utbildningsmaterial

Det visade sig emellertid att kalkylen var för snävt beräknad, varför en prishöjning på 40% gjordes. Efter denna prishöjning slutade nästan alla försäljare då de trodde att det inte skulle gå att sälja abonnemang efter de nya priserna. Nya försäljarna anställdes och dom hade inga svårighet att sälja dubbelt så många abonnemang som sina företrädare. Ca 60 000 abonnemang såldes därefter om året. Samtliga kostnader för starten var intjänade efter 2,5 år.

Förutom dom uniformerade försäljare som knackade dörr och sålde abonnemang såldes abonnemangen direkt från RKN´s huvudkontor eller vid dom speciella försäljningskontor som fanns utspridda runt om i landet. Även bilföretag, ambulans- och bärgningsföretag sålde abonnemang.

Man kunde välja på ett, två eller femårsavtal när det gällde avtalsperioden. Ju längre avtalsperiod - desto billigare per år. 1955 kostade ett familjeabonnemang 37 kr. Enbart bilabonnemang kostade 57 kr och ett kombinerat bil- och familjeabonnemang kostade 84 kr. Medlemmar i Ansvar och MHF fick rabatterat pris.


Fordonsabonnemang

Det vanligaste abonnemanget var fordons- abonnemang i vilket det ingick bilbärgning vid motorstopp, trafikolyckor, dikeskörningar - eller vad man nu kunde råka ut för - och transport av förare och passagerare till sjukhus eller läkare i samband med trafikolyckor eller andra sjukdomstillfällen i samband med bilkörning. Även låsöppning av fordon ingick. I fordonsabonnemanget ingick en mindre förbandslåda avsedd att förvaras i fordonet.

Ovan: Monteringsanvisning för RKN-dekal. Från David Hellstrand.


Familjeabonnemang

I ett familjeabonnemang - som gällde i Sverige, Norge och Danmark - ingick det sjuk- och ambulanstransport (samt återbesök hos läkare) för familjen och deras gäster och husets tjänstefolk. I abonnemanget ingick det även där en förbandslåda som kostnadsfritt kompletterades.

Fordon- och familjeabonnemanget kunde kombineras.


Nya och fler förmåner 1960

Den 1 juni 1960 utvidgades serviceverksamheten med nya förmåner för i första hand privatkunder.

Fordonsabonnemanget gällde nu hela västeuropa där det till slut fanns ca 11 000 service- och hjälpstationer inklusive dom ca 4 000 service- och hjälpstationerna i Sverige. Fri låsservice vid trasig eller borttappad bilnyckel ingick.

Ovan: Abonnemangsansökan. Som framgår av bilden kostade ett Familjeabonnemang 40 kr och 30 öre per år 1960.

I abonnemanget ingick även en nyckelbricka för bilen med instansat nummer, registrerat hos Polisens Tekniska Rådgivningsbyrå. Teknisk- och juridisk rådgivning infördes och ett felsökningsschema hade tagits fram avsett att medföras i bilen som vägledning vid avhjälpande av driftstopp.

Hjälp med reklamation- och garantiärenden ingick om bilägare fick problem med verkstäder eller bilföretag. Rådgivning i samband med bilreparationer gavs också.

RKN förbättrade from detta datum även tillgången till skandinavisktalande utlandsrepresentanter ute i Europa.

Ovan: När avtalstiden närmade sig slutet fick man en påminnelse hem i brevlådan om att förnya sitt abonnemang. Från år 1955.

Även i familjeabonnemanget ingick det fri låsservice vid trasig eller borttappad bostadsnyckel samt en nyckelbricka med instansat nummer. Denna nyckelbricka medförde att ca 500 personer årligen fick tillbaka sina nycklar.

Höger: Nyckelbricka från år 1960 som ingick i familje- och fordonsabonnemang.

Familjeabonnemanget täckte nu även resekostnaderna för transport till och från BB och legitimerad sjukgymnast. Om man insjuknade eller skadades på främmande ort och läkare ansågs att man kunde vårdas där men om man av någon anledning ville vårdas på hemorten täckte abonnemanget 50% av resekostnaden (något år senare utökades detta till 75% av kostnaden).

I bägge abonnemanget ingick RKN´s reseklubb där man fick råd och anvisningar i samband med utlandsresor. Tidningen Räddningsnytt ingick i alla abonnemang.


Prissänkning

Som nämns ovan så kostade ett familjeabonnemang 1955 37 kr. Enbart bilabonnemang kostade 57 kr och ett kombinerat bil- och familjeabonnemang kostade 84 kr. Från och med i slutet på året 1961 sänkte RKN sina abonnemangspriser för abonnenter vid nästa förfallodag - trots dom ökade förmånerna. Ett familjeabonnemang sänktes till 30 kr och ett bilabonnemang kostade nu 45 kr. Ett kombinerat bil- och familjeabonnemang kostade nu 60 kr. För nytillkomna abonnenter tillkom det 5, 10 resp. 15 kr på ovanstående priser. Bilägare som hade sin bil försäkrad i Thule fick ytterliggare rabatt på sitt abonnemang. Anledningen till denna prissänkning var uppkomsten av vissa samordningsvinster i samband med försäljningen till Thule men också det faktum att övriga försäkringsbolagen den 1 juni 1961 infört räddningsförsäkringen för en premie av 15 kr/ år som i mångt och mycket motsvarade RKN´s abonnemang dock tex utan förbandslåda med fri komplettering.


Båt- och lantbruksabonnemang

Det fanns också Båtabonnemang som omfattade bärgning och bogsering av båtar och sjuktransporter för passagerare samt en förbandslåda att ha ombord. Turistabonnemang fanns för dom som önskade ett abonnemang för kortare tid vid tex en längre resa.

Det fanns även ett lantbruksabonnemang som omfattade bärgning av lantbruksmaskiner samt transport av djur. I detta abonnemang ingick en större förbandslåda sk stallapotek.


Specialabonnemang

Dessutom fanns det en lång rad med specialabonnemang för tex kyrkor, barnkolonier, scoutläger och idrottsläger. Man kunde mot en smärre avgift få sina abonnemang att gälla för sina husdjur, glasskador, storm- och vattenskador samt hjälp med skydd av restvärden vid eldsvådor m m.


Betalningskuponger

Vid medlemskap erhölls ett häfte med betalningskuponger som skulle användas som betalning vid inträffade händelser som krävde hjälp och transport av tex bärgningsbil och/eller ambulans.

Läs mer om betalningskuponger m m för fordon här:
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i December 2000.